Yoi Paso atras Zenkutsu dachi 1 - Yoko geri kekomi

Chudan Soto ude uke

2 - Chudan Gyaku tsuki Yame

 

 

Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Yoko geri Kekomi

Haiwan uke

2 - Haito uchi Yame

 

 

                                               

    

                                                         

                                                    

Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Yoko kekomi

Ushiro Gedan barai

1 A - Vista lateral 2 - Yoko kekomi 2 A - Vista lateral 3 - Yoko Enpi uchi 3 A - Vista lateral Yame
 

 

Kumite General Ippon Kumite Ippon Kumite Mawashigeri