Yoi Paso atras Zenkutsu dachi 1 - Migi Mawashi geri 2 - Haiwan Uchi uke 3 - Gyaku tsuki Yame

 

 

           
Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Tate Heiko Shuto uke 2 - Soete Heiko Enpi uchi 2 - Vista lateral Yame

 

 

Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Migi Jodan Soto uke 2 - Kizami geri 3 - Gyaku tsuki Yame

 

Kumite General Ippon Kumite Jiyu Ippon Kumite