Yoi Paso atras Zenkutsu dachi 1 - Migi Mae geri

Gedan barai

2 - Chudan Gyaku tsuki Yame

 

 

Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Migi Mae geri

Gyaku Gedan barai

2 - Kizami tsuki 3 - Gyaku tsuki Yame

 

 

Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Migi Mae geri

Gedan Juji uke

2 A 2 - Shuto Juji uchi Yame

 

 

               
                                                       
Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Migi Chudan Mae geri

Gedan barai

2 A - Tate Shuto 2 A - Vista frontal  2 - Mae enpi uchi Yame

 

 

   

Yoi Paso atras Gedan barai 1 A - Migi Chudan Mae geri 1 - Sukui uke 2 - Gyaku tsuki Yame
 

 

Kumite General Ippon Kumite Ippon Yoko kekomi