Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Migi Jodan Oi tsuki

Jodan Age uke

2 - Chudan Gyaku tsuki Yame

 

 

Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Migi Jodan Oi tsuki

Jodan Tate Shuto uke

2 - Shuto Uchi Yame

 

 

Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Migi Jodan Oi tsuki

Sokumen Jodan uke

2 - Yoko geri Keage 3 - Yoko Enpi uchi Yame

 

 

Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Migi Jodan Oi tsuki

Jodan Haishu Juji Uke

2 - Mawashi geri 3 - Ushiro Mawashi Enpi uchi Yame

 

 

Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Migi Jodan Oi tsuki

Jodan Age uke

2 - (retroceder medio paso el pie izquierdo)  Mae geri 3 - Tate Enpi uchi Yame

 

Kumite General Ippon Kumite Ippon Kumite Chudan