Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Migi Chudan Oi tsuki

Soto ude uke

2 - Chudan Gyaku tsuki Yame

 

 

Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Migi Jodan Oi tsuki

Chudan Soto udeuke

2 - Yoko Enpi uchi Yame

 

 

Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Migi Chudan Oi tsuki

Chudan Uchi Ude uke

2 A - Kizami tsuki  2 - Gyaku tsuki Yame

 

 

Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Migi Chudan Oi tsuki

Chudan Shuto Uke

2 A - Kizami geri 2 - Nukite Yame

 

 

                                                     
Yoi Paso atras Gedan barai 1 - Migi Chudan Oi tsuki

Chudan Hiji uke

2 - Ushiro Mawashi Enpi uchi 2 - Vista lateral Yame

        

Kumite General Ippon Kumite Ippon Kumite Maegeri