Jiyu gamae 1 - Soto Ude uke 2 - chudan gyaku zuki Hikite gamae

 

 

Jiyu gamae 1 - A 1 - Awase Seiryuto uke 1 - Vista cercana 2 - Jodan Tate zuki Hikite gamae

 

 

   
Jiyu gamae 1 - Haiwan uke 1 - Vista posterior 2 A 2 - Ushiro Mawashi enpi 2 - Vista posterior Hikite gamae
 

 

Programas Kumite Mawashigeri