Jiyu gamae 1 - Gyaku sukui uke 2 - Jodan Mawashi zuki   3 - Hikite gamae

 

 

Jiyu gamae 1 - A 1 - B 1 - Gyaku Ude uke 2 - Mae ude Sukui uke - Doji Ashibarai Sukui nage 3 - Gyaku zuki Hikite gamae

 

 

Jiyu gamae 1 - Sukui uke Vista posterior 2 - Ushiro geri 3 - Zanshin gamae
 

 

Programas Kumite Jodan Kizami zuki