Jiyu gamae 1 - Chudan Haiwan uke 1 - Vista lateral 2 - Chudan Gyaku zuki 2 - Vista lateral

 

 

Jiyu gamae 1 - A 1 - Jodan Kizami Gyaku zuki 2 - Tate Shuto Tsuki hanashi Hikite gamae

 

 

Jiyu gamae 1 - Awase Shuto uke 2 - Doji Jodan Kizami Mawashi geri

  

Programas Kumite Ushiro geri