Jiyu gamae 1 - Jodan Uraken uchi Vista lateral 2 - Chudan Gyaku zuki Vista lateral 3 - Hikite gamae

 

 

Jiyu gamae

1 - Jodan hirate harai uke

Dojo ashi barai

2 - Chudan Ura zuki 3 - Hikite gamae

 

Jiyu gamae  

1 - Haiwan Nagashi uke

Doji Uraken uchi

Vista lateral 3 - Hikite gamae

 

         

Programas Kumite Chudan Gyaku zuki