Shizentai Rei 1 - Jiyu Gamae 2 - Shodan Tate Shuto Uke 3 - Chudan Gyaku zuki Hikite gamae

 

 

                  

                                  

Jiyu gamae 1 - Jodan nagashi uke 

Doji chudan ura zuki

Vista lateral 2 - Hikite gamae

 

 

        

    

 
Jiyu gamae 1 - Jodan age uke Vista lateral 2 - Kizami mawashi geri Vista lateral 3 - Chudan gyaku zuki Hikite gamae

 

 

 
Jiyu gamae 1 - Hirate barai 2 - Chudan teisho uchi 3 - Hikite gamae Vista lateral

 

 

Jiyu gamae 1 - Shodan otoshi uke doji 2 - Tobi mae geri 3 - Uraken uchi

 

Programas Kumite Chudan Oizuki