Jiyu gamae 1 - Chudan soto ude uke 2 - chudan gyaku zuki Hikite gamae

 

 

Jiyu gamae 1 - Hidari seiryuto gedan uke 2 - Jodan uraken uchi Hikite gamae

 

 

Jiyu gamae 1 - Gyaku zuki Vista lateral Hikite gamae Vista lateral

 

 

Jiyu gamae 1 - Deai Chudan mae geri 2A - Gedan barai 2 - Kamae 3 - Jodan kizami zuki Hikite gamae

 

 

Jiyu gamae 1 - Gyaku gedan barai 2 - Jodan ushiro mawashi geri Vista lateral 3A 3 - O soto gari 4 - Uke gaeshi 5 - Gyaku zuki Hikite gamae

     

Programas Kumite Mae Geri