7 Kyu - Nanakyu - Naranja

6 Kyu - Rokkyu - Verde

 

Kihon Waza

  • Zenkutsu dachi gedan barai

Chudan jun zuki

Chudan gyaku zuki

Jodan age uke - Gyaku zuki

Chudan soto ude uke - gyaku zuki

Chudan uchi ude uke - Gyaku zuki

 

  • Kokutsu dachi gamae

Chudan shuto uke

 

  • Zenkutsu dachi

Mae geri

 

  • Kiba dachi

Yoko keage

Yoko kekomi

 

Zenkutsu dachi

Mawashi geri

 

KUMITE

 

7 kyu ............................................... Sanbon Kumite N 1; N 2

                                                          Jodan - Chudan - Mae Geri (hidari)

 

6 kyu ............................................... Sanbon Kumite N 1;

                                                          Sanbon Kumite  N 2  (hidari - migi)

 

KATA

 

7 kyu ............................................... Heian Nidan

 

6 kyu ............................................... Heian Sandan

 

 

Programas 5 y 4 Kyu