GOKYU - 5 KYU - AZUL
YONKYU - 4 KYU - VIOLETA 

KIHON WAZA 

  • Zenkutsu Dachi Gedan barai

q       Sanbon zuki (Jun zuki)

o    (Jodan  - Chudan - Chudan)

q       Gyaku zuki (Sanbon zuki)

o    (Chudan - Jodan - Chudan)       

q       Jodan Age Uke - Gyaku zuki

q       Chudan Soto Ude Uke (Zenkutsu) & Enpi - Uraken (Kiba dachi)

q       Chudan Uchi Ude Uke - Kizami jodan & Gyaku Zuki Chudan

q       Chudan Shuto Uke (Kokutsu) & Nukite (Zenkutsu)

 

  • Zenkutsu Dachi Gamae

q       Mae Geri

q       Ren Geri (Chudan - Jodan)

q       Mawashi Geri

 

Kiba Dachi

q       Yoko Keage

q       Yoko Kekomi

 

KUMITE

 

5 kyu ................................................ Kihon Ippon Kumite

                                          Jodan -   Chudan -   Mae Geri

 

 

4 kyu ................................................ Kihon Ippon Kumite

 

                                          Jodan - Chudan -   Mae Geri

                               Yoko Geri - Mawashi Geri

 

 

KATA

 

5 kyu ................................................ Heian Yondan

 

4 kyu ................................................ Heian Godan

 

 

 

Programas 3er. Kyu