SHODAN - 1er. Dan - Negro

 

Zenkutsu Gedan Barai

q       Jun zuki : Sanbon zuki ( Jodan   Chudan)

q       Gyaku zuki : Sanbon zuki (Chudan - Jodan - Chudan)

q       Age Uke - Gedan Barai - Gyaku zuki

q       Chudan Soto Ude Uke - Enpi - Uraken - Gyaku zuki

                           (zenkutsu)                     (Kiba)           (zenkutsu)

              q       Chudan Uchi Uke - Jodan Kizami zuki - Mae geri (cae pierna atrs) - Gyaku zuki

 

Kokutsu Dachi Gamae

q       Shuto Uke - Kizami Geri Nukite

 

Zenkutsu Gedan Barai

q       Mae Geri - Mawashi Geri - Gyaku Zuki - Gedan Barai

q       Gedan Barai - Mae Geri - Yoko Kekomi - Gyaku Zuki - Gedan Barai

q       Kiba Dachi

q       Yoko Keage - Yoko Kekomi

                           

                  

Kime Waza

                                     Gyaku Zuki

 

KUMITE

                  

                  Jiyu Ippon Kumite

 

q       Jodan Kizami Zuki

q       Jodan Jun Zuki

q       Chudan Gyaku Zuki

q       Chudan Jun Zuki

q       Mae Geri

q       Mawashi Geri

q       Yoko Geri

q       Ushiro Geri

 

 

KATA

 

  SHITEI   SENTEI
  Bassai-Dai
Heian 1 - 5   Kanku-Dai
  Tekki Shodan Jion
   Enpi
  Jitte

                        SHITEI  Impuesto                                      SENTEI  Libre

 

 

 

 

Kata

Nidan